Cập nhật tiến độ thi công của Dự án tại thời điểm tháng 4/2021